Podmínky ochrany osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

1. Správcem osobních údajů, který odpovídá za zpracování mých osobních údajů, je:

Nadace PPF, se sídlem Evropská 2690/17, P.O. Box 177, 160 00 Praha 6, Česká republika, zapsaná v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 1752, IČO: 08547645 (dále jen jako „Správce“), která je ve vztahu k mým osobním údajům tzv. „správcem osobních údajů“.

Kontaktní údaje: Nadace PPF, e-mail: info@nadaceppf.cz, tel.: +420 224 174 673, adresa: Evropská 2690/17, 160 00 Praha 6, Česká republika, www.nadaceppf.cz. 

Povinnosti Správce v oblasti ochrany osobních údajů vyplývají:

         I.            z Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – toto nařízení č. 2016/679 (dále jako „GDPR“), a

       II.            ze zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen jako „ZZOÚ“).  

2. Specifikace mých osobních údajů, které spravuje Správce:

a.           Identifikační údaje (jméno, příjmení);

b.          Kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo, doručovací adresa)

c.           Další osobní údaje (IP adresa – soubory cookies).

dále jen jako „mé osobní údaje“.  Pokud jsem do objednávky uvedl/a též osobní údaje jiných osob, než jsem já, pak se pod pojmem „mé osobní údaje“ rozumí též údaje o těchto jiných osobách.

Pokud jsem do objednávky uvedl/a též osobní údaje jiných osob, než jsem já, pak prohlašuji, že údaje těchto jiných osob jsem uvedl/a s jejich výslovným souhlasem a s tím, že tyto osoby se seznámily s podmínkami zpracování jejich osobních údajů uvedených v tomto informačním memorandu a s informacemi uvedenými v části "POUČENÍ O PRÁVECH".

3. Doba, po kterou bude Správce uchovávat mé osobní údaje:

Správce bude osobní údaje zpracovávat po dobu, po kterou mu to přikazují obecně závazné právní předpisy. Po uplynutí této doby budou mé osobní údaje bezodkladně a nevratně zlikvidovány.

4. Účely zpracování mých osobních údajů:

a.           Vyřízení objednávky;

b.          Odeslání a dodání objednávky obdarovanému;

c.           Komunikace s obdarovaným (kontaktní osobou) ve věci objednávky;

d.          Zajištění řádného fungování webových stránek www.ucebniceproukrajinu.cz.

e.          Získání analytických dat za účelem zlepšení uživatelské zkušenosti s webovou stránkou www.ucebniceproukrajinu.cz.

5. Právní tituly zpracování mých osobních údajů:

Jsem obeznámen/a s tím, že právním důvodem pro zpracování mých osobních údajů Správcem, je:

 1. čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR – souhlas se zpracováním osobních údajů;
 2. čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů a při poskytnutí nadačního příspěvku nezbytnost   splnění smlouvy;
 3. čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;
 4. čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – oprávněný zájem Správce. 

6. Zpracovatelé a příjemci osobních údajů

Správce předává nebo může Předmětné údaje předat následujícím subjektům, a to jen v rozsahu nezbytně nutném pro daný účel zpracování osobních údajů a pro splnění úlohy daného příjemce při naplňování účelu Zpracování Osobních údajů:

a)       Správce webové stránky (e-shopu) www.ucebniceproukrajinu.cz;

b)       Poskytovatel služeb klientského call centra;

c)       Poskytovatel logistického centra a expedice objednávek;

d)       Poskytovatel přepravních a doručovacích služeb;

e)       Orgánům veřejné správy, státní správy a samosprávy – zejm. Česká správa sociálního zabezpečení, finanční úřady, úřady práce, exekutorské úřady, insolvenční správci, soudy, Policie České republiky (pro šetření trestné činnosti) anebo správní orgány (pro řešení přestupků a jiných správních deliktů), příslušné kontrolní a regulační orgány;

7. Cookies

Na našich webových stránkách využíváme cookies, pomocí kterých Vám chceme zajistit co nejlepší uživatelskou zkušenost na našem webu. Tyto cookies mohou zahrnovat informace přímo o Vás (IP adresu apod.), o Vašich jednotlivých preferencích nebo o Vámi využívaném zařízení. Skrze jednotlivé informace obsažené v cookies Vás však obvykle nejsme schopni přímo identifikovat, pouze Vám můžeme zprostředkovat lepší zkušenost s našimi webovými stránkami. Protože respektujeme Vaše právo na soukromí, jsou všechny typy cookies vypnuty (kromě těch nezbytně nutných). Pokud chcete využívat jednotlivé typy cookies (analytické cookies GA), musíte je aktivovat v menu ,,Nastavení cookies“, a tím nám udělit souhlas k jejich využívání. Blokování některých typů cookies může mít negativní vliv na Vaší uživatelskou zkušenost s webovými stránkami.

·         Pokud odstraníte ve Vašem internetovém prohlížeči všechny soubory cookie, budete muset předvolby pro naše webové stránky nastavit znovu; a

·         Přejdete-li na jiné zařízení nebo internetový prohlížeč, rovněž nám budete muset své předvolby sdělit znovu. 

Na našich webových stránkách využíváme následující cookies: 

·         Nezbytné cookies: tyto soubory cookies jsou nezbytné k provozu našich webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tuto kategorii cookies nelze vypnout. Nezbytné cookies jsou uchovávány pouze „na session“, tudíž po dobu Vaší návštěvy na našich webových stránkách.

·         Analytické/statistické cookies: umožňují nám například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak naši návštěvníci používají webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem. Do této kategorie spadají námi využívané Google Analytics soubory. Cookies této kategorie jsou uchovávány po dobu 1 roku nebo do doby, než soubory cookies odstraníte ze svého internetového prohlížeče 

8. Poučení o právech

Podle článku 13 a 14 GDPR – Právo na informace:

 • mám právo požadovat od Správce informace o zpracování mých osobních údajů, a to v případech kdy je Správce získal přímo ode mě, ale i pokud byly získány od třetího subjektu. Tato povinnost je naplněna touto informací o zpracování Osobních údajů.

podle článku 15 GDPR právo na přístup k mým osobním údajům:

 • mám právo získat od Správce potvrzení, zda mé osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, mám právo k nim získat přístup a k následujícím informacím: a) účely zpracování; b) kategorie dotčených osobních údajů; c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým mé osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích; d) plánovaná doba, po kterou budou mé osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby; e) existence práva požadovat od Správce opravu nebo výmaz mých osobních údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu;
 • veškeré dostupné informace o zdroji mých osobních údajů, pokud nebyly získány přímo ode mne; skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro mne.
 • mám právo na poskytnutí kopie mých osobních údajů zpracovávaných Správcem. Za další kopie mi Správce může účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže podám žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud nepožádám o jiný způsob. 

Podle článku 16 GDPR – právo na opravu mých osobních údajů:

 • mám právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se mě týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování mám právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Podle článku 17 GDPR – právo na výmaz mých osobních údajů:

 • mám právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal mé osobní údaje, pokud je dán jeden z těchto důvodů:
  1. mé osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
  2. subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje podle čl. 6, odst. 1, písm. a) nebo čl. 9, odst. 2, písm. a) GDPR zpracovávány a neexistuje další právní důvod pro zpracování (pokud byl udělen);
  3. vznesl/a jsem námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo jsem vznesl/a námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR;
  4. mé osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
  5. mé osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené právem Evropské unie nebo jejího členského státu, které se na Správce vztahuje. 
 • to, co je uvedeno pod písm. a) až e) výše, se neuplatní, pokud je zpracování mých osobních údajů nezbytné:
  1. pro výkon práva na svobodu projevu a informace;
  2. pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo jejího členského státu, které se na Správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, pokud by jím byl Správce pověřen;
  3. z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví;
  4. pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1 GDPR;
  5. pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. 

Podle článku 18 GDPR právo na omezení zpracování mých osobních údajů:

 • mám právo na to, aby Správce omezil zpracování v kterémkoli z těchto případů:
  1. pokud bych popíral/a přesnost mých osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost mých osobních údajů ověřit;
  2. zpracování je protiprávní a já bych odmítl/a výmaz mých osobních údajů a žádal/a bych místo toho o omezení jejich použití;
  3. Správce již mé osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, avšak já bych je požadoval/a pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  4. vznesl/a-li bych námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad mými oprávněnými důvody.
 • Pokud bylo zpracování omezeno podle písm. a) až d) tohoto odstavce, mohou být tyto mé osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s mým souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého jejího členského státu.

Podle článku 19 GDPR oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu mých osobních údajů nebo omezení zpracování:

 • Správce oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly mé osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy mých osobních údajů nebo omezení zpracování, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Správce mě informuje o těchto příjemcích, jen pokud to budu požadovat. 

Podle článku 20 GDPR právo na přenositelnost údajů:

 • mám právo získat osobní údaje, které se mě týkají, a jež jsem poskytl Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu Správce bránil, a to za podmínky, že se jejich zpracování provádí automatizovaně a na základě souhlasu dle čl. 6, odst. 1, písm. a) nebo čl. 9, odst. 2, písm. a) GDPR nebo na základě smlouvy dle čl. 6, odst. 1, písm. b) GDPR. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů podle předchozí věty mám právo na to, aby mé osobní údaje byly předány Správcem přímo správci druhému, jeli to technicky proveditelné. 

Podle článku 21 GDPR – právo vznést námitku:

 • mám z důvodů týkajících se mé konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – oprávněný zájem správce, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Správce mé osobní údaje nebude dále zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad mými zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 • mohu uplatnit své právo vznést námitku automatizovanými prostředky pomocí technických specifikací. 

Podle článku 22 GDPR – Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování:

 • mám právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro mě právní účinky nebo se mě obdobným způsobem významně dotýká. To neplatí, pokud je rozhodnutí:
  1. nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi mnou a Správcem;
  2. povoleno právem Evropské unie nebo jejího členského státu, které se na Správce vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu mých práv a svobod a oprávněných zájmů;
  3. založeno na mém výslovném souhlasu.

Podle článku 34 GDPR – oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů

 • Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení mých osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro má práva a svobody, má Správce povinnost mi toto porušení bez zbytečného odkladu oznámit.
 • Oznámení podle tohoto odstavce se však nevyžaduje, je-li splněna kterákoli z těchto podmínek:
  1. Správce zavedl náležitá technická a organizační ochranná opatření a tato opatření byla použita u osobních údajů dotčených porušením zabezpečení osobních údajů, zejména taková, která činí tyto osobní údaje nesrozumitelnými pro kohokoli, kdo není oprávněn k nim mít přístup, jako je například šifrování;
  2. Správce přijal následná opatření, která zajistí, že vysoké riziko pro práva a svobody podle prvního odstavce tohoto článku se již pravděpodobně neprojeví;
  3. Vyžadovalo by to nepřiměřené úsilí. V takovém případě budete informováni stejně účinným způsobem pomocí veřejného oznámení nebo podobného opatření. 

Podání stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů znamená, že máte právo podat stížnost týkající se zpracovávání osobních údajů správcem u Úřadu pro ochranu osobních údajů, sídlícího na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Internetové stránky úřadu jsou k nalezení na adrese www.uoou.cz.

Informace o způsobu uplatnění práv

Svá práva máte možnost uplatnit přímo u Správce na kontaktní adrese uvedené výše, a to:

·         Písemně na kontaktní adrese (Evropská 2690/17, 160 00 Praha 6, Česká republika);

·         Elektronicky prostřednictvím e-mailu (info@ucebniceproukrajinu.cz). 

Jestliže bude žádost podána elektronicky, poskytne Správce informace rovněž elektronicky, pokud nepožádáte o jiný způsob. U elektronicky podané žádosti je Správce povinen ověřit identitu toho, kdo žádost podal, aby se informace nedostaly neoprávněným osobám. Pro ověření identity Vás bude Správce kontaktovat. Správce poskytuje kopii zpracovávaných osobních údajů zdarma. Za zjevně nedůvodnou žádost bude požadována žádost, je-li týmž uživatelem informačního systému podána opakovaně. V takovém případě uloží za zpracování přiměřený poplatek nebo žádosti odmítne vyhovět. 

Vaše povinnosti

Berte prosím na vědomí, že odpovídáte za osobní údaje, které Správci poskytujete a zpřístupňujete, a musíte zajistit, aby byly relevantní, pravdivé, přesné a aby nebyly zavádějící. Máte povinnost zajistit, aby poskytnuté osobní údaje neobsahovaly materiál, jehož charakter je obscénní, pomlouvačný nebo porušuje práva některé třetí osoby. Poskytnuté osobní údaje nesmí obsahovat škodlivý kód. 

Pokud poskytnete osobní údaje týkající se jiné osoby, máte povinnost ji o tom informovat a zajistit si k tomu její souhlas.

Aktualizace dokumentu

Průběžně může být tento dokument upravován či aktualizován. Jakékoliv změny se stanou účinnými po zveřejnění aktualizovaného znění na webových stránkách www.ucebniceproukrajinu.cz. O podstatných změnách budete informováni v dostatečném předstihu před datem účinnosti takových změn.