Podmínky pro poskytnutí daru

 

Tyto Podmínky pro poskytnutí daru (“Podmínky”) Nadace PPF, se sídlem Evropská 2690/17, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČO: 085 47 645, zapsané v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. N 1752, e-mail info@ucebniceproukrajinu.cz („Nadace” nebo „Dárce”) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti Vás, jakožto obdarovaného, a Nadace, jakožto dárce, vzniklá v souvislosti nebo na základě darovací smlouvy („Smlouva“) uzavřené prostřednictvím portálu www.ucebniceproukrajinu.cz („Portál“).

Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, která naleznete zde „Zásady zpracování osobních údajů“/GDPR“.

Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění Podmínek může Nadace jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.

Pro Smlouvu platí, že jsou použity prostředky komunikace na dálku a Smlouva je tak uzavřena distančním způsobem v prostředí Portálu, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky („webové rozhraní Portálu“).

1. NĚKTERÉ DEFINICE

1.1. Darem se rozumí Výukový materiál, který byl Obdarovaným objednán na základě Objednávky učiněné prostřednictvím webového rozhraní Portálu a následně elektronicky potvrzené Dárcem, který Dárce v ujednaném množství bezplatně Obdarovanému poskytne a doručí prostřednictvím přepravní společnosti do místa uvedeného v Objednávce.

1.2. Hodnota Daru odpovídá součinu ceny za kus a počtu objednaných kusů Výukového materiálu, který je předmětem Daru. Pro určení hodnoty Daru se nepoužije tržní maloobchodní cena ani jiná doporučená cena, za kterou je Výukový materiál, který je předmětem Daru, běžně na trhu nabízen koncovým zákazníkům.

1.3. Obdarovaným se rozumí subjekt, jehož zájmem je získat Výukový materiál k jeho užití v souladu s Účelem a zatím účelem činí Objednávku.

1.4. Objednávkou se rozumí objednávka učiněná Obdarovaným prostřednictvím Portálu, která představuje neodvolatelný návrh na uzavření Smlouvy s Nadací.

1.5. Účelem se rozumí účel, pro který může být Dar užit. Dar tak může být užit pouze a jedině (i) za účelem jeho bezplatné distribuce ukrajinským imigrantům pobývajícím na území České republiky nebo za (ii) účelem jeho užití pro výuku a vzdělávání ukrajinských imigrantů pobývajících na území České republiky.

1.6. Výukovým materiálem se rozumí výukový materiál, který naleznete na Portálu.

1.7. Zásilkou se rozumí Dar zabalený v souladu s podmínkami přepravní společnosti určený k doručení Obdarovanému.

 

2. OBECNÁ USTANOVENÍ A POUČENÍ

2.1. Uzavřením Smlouvy Nadace bezplatně převádí vlastnické právo k Výukovému materiálu, který je předmětem Daru, na Obdarovaného k jeho užití v souladu s Účelem.

2.2. Všechny informace uvedené v Objednávce bude Nadace považovat za správné a pravdivé.

2.3. Výukový materiál, který je předmětem Daru, je určen k tomu, aby byl bezplatně předán ukrajinským imigrantům pobývajícím na území České republiky a za takovým účelem je Dárcem Obdarovanému poskytován. Z tohoto důvodu není Obdarovaný oprávněn užít Dar pro jiný účel, než uvedený v těchto Podmínkách, nebo s ním nakládat jinak, než je uvedeno v těchto Podmínkách, zejména pak jej nebo jeho část zpeněžit nebo jinak užít za účelem dosažení zisku Obdarovaného.

 

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1. Smlouva je uzavírána v českém jazyce.

3.2. Smlouva je uzavírána na dálku v prostředí Portálu, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky Portálu. Odesláním Objednávky souhlasí Obdarovaný s tím, že pro uzavření Smlouvy jsou užívány prostředky komunikace na dálku.

3.3. Obdarovaný na Portále vytvoří návrh Objednávky. V tomto návrhu musí být uvedeny následující údaje a informace:

a) Informace o požadovaném Výukovém materiálu a jeho množství (na Portálu bude označen ten Výukový materiál v počtu kusů, o jehož dodání má Obdarovaný zájem, tlačítkem „Do košíku“);

b) Své identifikační a kontaktní údaje včetně adresy, na kterou má být Zásilka doručena, zejména tedy obchodní jméno, IČO, doručovací adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a jméno a příjmení kontaktní osoby a její telefonní číslo a e-mailová adresa (pokud Obdarovaný není fyzickou osobou) a jméno, příjmení, doručovací adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa (pokud je Obdarovaný fyzickou osobou), případně též jméno a příjmení, telefonní číslo a e-mailová adresa kontaktní osoby; 

c) Zdůvodnění požadavku a využití Daru ze strany Obdarovaného (jinými slovy Obdarovaný uvede důvod, proč Obdarovaný požaduje na Dárci poskytnutí Daru; tedy např. pro potřeby výuky a vzdělávání ukrajinských imigrantů navštěvující školu provozovanou Obdarovaným, pro potřeby ukrajinských imigrantů, kterým Obdarovaný poskytuje i jinou formu pomoci apod.).

 

3.4. V průběhu tvorby návrhu Objednávky lze až do doby jejího vytvoření údaje měnit a kontrolovat. Po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka „Odeslat Objednávku“ bude Objednávka vytvořena. Před stiskem tlačítka potvrdí Obdarovaný, že se seznámil s těmito Podmínkami a bez výhrad s nimi souhlasí. V opačném případě nebude možné Objednávku vytvořit. K potvrzení a souhlasu slouží zatrhávací políčko. Po stisku tlačítka „Odeslat Objednávku“ budou všechny vyplněné informace odeslány zpracovateli Objednávky.

3.5. Nadace potvrdí Objednávku v co nejkratší době poté, kdy bude Nadaci doručena, a to zprávou odeslanou na e-mailovou adresu zadanou v Objednávce. Součástí potvrzení bude shrnutí Objednávky, včetně uvedení Hodnoty Daru, a tyto Podmínky. Potvrzením Objednávky ze strany Nadace dochází k uzavření Smlouvy mezi Nadací, jakožto dárcem a Obdarovaným. Podmínky ve znění účinném ke dni Objednávky tvoří nedílnou součást Smlouvy.

3.6. Nadace si vyhrazuje právo:

a) Objednávku nepotvrdit, a to i bez uvedení důvodu. V takovém případě nebude Smlouva uzavřena.

b) kontaktovat Obdarovaného za účelem doplnění či provedení změny Objednávky a následně zaslat nabídku na uzavření Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Obdarovaný nabídku Nadace potvrdí.

c) kontaktovat Obdarovaného za účelem ověření informací jím uvedených v Objednávce a až následně potvrdit či nepotvrdit Objednávku. 

3.7. V případě uzavření Smlouvy je Obdarovaný vázán jejím zněním včetně těchto Podmínek.

 

4. UŽITÍ DARU

4.1. Potvrzením souhlasu s těmito Podmínkami Obdarovaný Dar přijímá a zavazuje se Dar užívat pouze v souladu s Účelem a v souladu s těmito Podmínkami. Obdarovaný není oprávněn nakládat s Darem způsobem, kterým by mohlo dojít k omezení či porušení práv či právem chráněných zájmů Dárce anebo třetích osob, zejména pak nositelů autorských práv anebo narušena výuková podstata Výukového materiálu, který je předmětem Daru.

4.2. Obdarovaný je povinen a zavazuje se, že na požádání Dárce řádně prokáže, že Dar užívá či užil v souladu s Účelem, a to nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti Dárce. Řádným prokázáním se rozumí poskytnutí relevantních údajů Dárci, včetně vystavení čestného prohlášení. Poruší-li Obdarovaný svoji povinnost uvedenou v tomto odstavci, je dárce oprávněn postupovat stejným způsobem, jak je popsáno v odst. 4.3 a 4.4 níže.

4.3. V případě, že předmětem Daru bude 1.000 a více kusů Výukového materiálu je Obdarovaný povinen Dárci zaslat přehled, ze kterého vyplývá, jak Obdarovaný Dar využil, a to zasláním na e-mailovou adresu info@ucebniceproukrajinu.cz nejpozději do 30 dnů poté, co Obdarovaný Dar využil.

4.4. Pokud Dárce přehled, ze kterého vyplývá, jak Obdarovaný Dar využil dle odst. 4.3 výše neobdrží, zašle Dárce Obdarovanému formulář čestného prohlášení, který se Obdarovaný zavazuje podepsat a doručit Dárci zpět ve lhůtě 15 dnů od doručení formuláře čestného prohlášení. Čestným prohlášením se osvědčuje skutečnost, že Obdarovaný Dar užívá nebo užil v souladu s Účelem. Formulář čestného prohlášení určený k vyplnění a podpisu ze strany Obdarovaného bude zaslán Dárcem na kontaktní e-mailovou adresu Obdarovaného uvedenou v Objednávce. Pokud Dárce neobdrží vyplněné a podepsané čestné prohlášení ve shora uvedené lhůtě, je Dárce oprávněn provést kontrolu veškerých relevantních údajů a dokumentů, včetně (účetní) evidence Obdarovaného, a je oprávněn též provést kontrolu místa, do kterého byla Zásilka doručena, sídla Obdarovaného, či jiného místa, ve kterém se Obdarovaný zdržuje, provozuje nebo vykonává svou činnost a za tímto účelem přizvat i nezávislého auditora. Obdarovaný je povinen Dárci a nezávislému auditorovi shora popsanou kontrolu umožnit a poskytnout mu k provedení kontroly veškerou součinnost.

4.5. Dárce písemně upozorní Obdarovaného na jakoukoliv skutečnost, která by dle jeho názoru, zakládala porušení povinnosti Obdarovaného dle Podmínek a zakládala tak právo Dárce na vrácení, byť i jen části Daru. Dárce poskytne Obdarovanému v této souvislosti dostatečnou lhůtu, která nebude kratší než 15 dnů, k nápravě.

4.6. V případě, že o to Dárce požádá, je Obdarovaný povinen poskytnout mu písemné potvrzení o převzetí Daru.

 

5. DORUČENÍ, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DARU

5.1. Dárce zdarma doručí Zásilku Obdarovanému prostřednictvím přepravní společnosti PPL CZ s.r.o. na doručovací adresu uvedenou v Objednávce.

5.2. Zásilku je možné doručit pouze v rámci území České republiky.

5.3. Předpokládaná doba doručení se bude odvíjet od dostupnosti skladových zásob Výukového materiálu.

5.4. Po převzetí Zásilky od dopravce je Obdarovaný povinen zkontrolovat neporušenost obalu Zásilky a v případě jakýchkoli závad tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci a Dárci. V případě, že došlo k závadě na obalu, která svědčí o neoprávněné manipulaci, není Obdarovaný povinen takovou Zásilku od dopravce převzít.

5.5. V případě, kdy Obdarovaný poruší svoji povinnost převzít Zásilku, s výjimkou případů dle čl. 5.4 Podmínek, nemá to za následek porušení povinnosti Dárce Obdarovanému Zásilku doručit. Zároveň se sjednává, že skutečnost, že si Obdarovaný Zásilku nepřevezme, není považováno za odstoupení od Smlouvy ze strany Obdarovaného. Naopak se sjednává, že Dárci vzniká právo od Smlouvy odstoupit z důvodu podstatného porušení Smlouvy ze strany Obdarovaného.

5.6. Nebezpeční škody na Daru přechází na Obdarovaného v okamžiku, kdy Obdarovaný Zásilku od přepravce převezme. V případě, kdy Obdarovaný Zásilku nepřevezme, s výjimkou případů dle čl. 5.4 Podmínek, nebezpečí škody na Daru přechází na Obdarovaného v okamžiku, kdy měl Obdarovaný možnost Zásilku převzít, ale z důvodů na straně Obdarovaného k převzetí nedošlo. Přechod nebezpečí škody na Daru znamená, že od tohoto okamžiku nese veškeré důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoli znehodnocením Daru Obdarovaný.

 

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ 6.1. Dárce zaručuje, že v době přechodu nebezpečí škody na Daru podle čl. 5.6 Podmínek je Dar bez vad, zejména pak, že:

a) má vlastnosti, které byly u popisu Výukového materiálu uvedeny na Portálu;

b) Výukový materiál je vhodný pro jeho užití v souladu s Účelem;

c) je v odpovídajícím množství;

d) splňuje požadavky na něj kladené právními předpisy;

e) není zatížen právy třetích stran.

6.2. V případě, že Dar bude mít některou vadu uvedenou v čl. 6.1 Podmínek, oznámí Obdarovaný Dárci takovou skutečnost s uvedením, jak se vada projevuje, zasláním e-mailu či dopisu na adresu uvedenou na Portále a Dárce ve lhůtě 10 dnů ode dne obdržení tohoto oznámení Obdarovanému sdělí, jakým způsobem bude vada odstraněna. Dárce je zároveň oprávněn vyžádat si vrácení celého Daru nebo pouze té části Daru, která je stižena vadou, zpět, a Obdarovaný je povinen Dárci tento vrátit, a to ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení žádosti Dárce, a to stejným způsobem, jakým byl Dar Obdarovanému předán, nebude-li dohodnuto jinak. Náklady na vrácení Daru (resp. části Daru stižené vadou) vzniklé Obdarovanému nese Dárce, ovšem pouze do výše ceny za dopravu takové Zásilky podle ceníku přepravní společnosti PPL CZ s.r.o.

 

7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY; NÁHRADA ŠKODY

7.1. K odstoupení od Smlouvy ze strany Dárce, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi Dárcem a Obdarovaným, může dojít z následujících důvodů:

a) Obdarovaný použije Dar jinak než ke sjednanému Účelu nebo

b) Obdarovaný poruší kteroukoliv svoji povinnost uvedenou v odst. 4.2 a/nebo odst. 4.3 a/nebo odst. 4.4 Podmínek nebo

c) z důvodu uvedeného v čl. 5.5 Podmínek nebo

d) z jiného důvodu zakládajícího porušení Podmínek, než jak je uvedeno pod písm. a) až c) výše.

7.2. Odstoupení je účinné okamžikem doručení písemného oznámení Dárce o odstoupení Obdarovanému. V případě odstoupení je Obdarovaný povinen vrátit Dárci zpět celý Dar nejpozději do 30 dnů ode dne doručení písemného oznámení Dárce o odstoupení. Stane-li se, že Obdarovaný Dar pozbyl, je Obdarovaný povinen a zavazuje se vydat Dárci peněžitou náhradu ve výši odpovídající hodnotě Daru v okamžiku zrušení Smlouvy, a to nejpozději do 30 dnů ode dne doručení vyčíslení hodnoty Daru doručeného Obdarovanému. Hodnota Daru bude určena Dárcem a vypočtena jako součin ceny jednoho kusu výtisku Výukového materiálu, za kterou Dárce tento výtisk pořídil, a počtu kusů výtisků, jenž byly předmětem Darování na základě Smlouvy.

7.3. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na nárok na náhradu škody, pokud vznikla.

7.4. Bez ohledu na výše uvedené je Dárce oprávněn odstoupit od Smlouvy též z důvodů a způsoby uvedenými v ustanoveních Podmínek, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena. Dárce je oprávněn od Smlouvy odstoupit též kdykoliv před tím, než je Dar doručen Obdarovanému, pokud existují objektivní důvody domnívat se, že Obdarovaný nemá v úmyslu nakládat s Darem v souladu s vymezeným Účelem nebo že Obdarovaný v Objednávce záměrně uvedl nesprávné nebo zavádějící informace nebo z jiného obdobně závažného důvodu.

7.5. V případě, že vrácený Dar, případně jeho část stižená vadou, bude poškozen z důvodu, že s ním Obdarovaný nakládal jinak, než je obvyklé s ním nakládat s ohledem na předmět Daru, jeho povahu a vlastnosti, je Obdarovaný povinen uhradit Dárci škodu, jejíž výši Dárce vyčíslí poté, co mu bude s vráceným Darem umožněno nakládat a Obdarovaný se zavazuje tuto škodu Dárci uhradit ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení vyčíslení výše škody.

 

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Právní vztahy vyplývající ze Smlouvy se řídí Občanským zákoníkem.

8.2. Veškerá písemná korespondence bude doručována elektronickou poštou. E-mailová adresa zástupce Dárce je uvedena u identifikačních údajů. Dárce bude zasílat a doručovat korespondenci na e-mailovou adresu Obdarovaného uvedenou ve Smlouvě nebo přes kterou Obdarovaný Dárce kontaktoval.

8.3. Smlouvu je možné měnit pouze na základě písemné dohody Dárce a Obdarovaného. Dárce je však oprávněn změnit a doplnit tyto Podmínky, přičemž tato změna se však nedotkne již uzavřených Smluv, ale pouze Smluv, které budou uzavřeny po účinnosti této změny. 

8.4. V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, je Dárce i Obdarovaný oprávněn od této Smlouvy odstoupit. 

8.5. Smlouva včetně Podmínek je archivována v elektronické podobě u Dárce. Obdarovaný vždy obdrží tyto Podmínky a potvrzení Objednávky se shrnutím Objednávky e-mailem.

8.6. Tyto Podmínky nabývají účinnosti 1.6.2022